×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 667

ارتباط بهائیت با اسرائیل و صهیونیسم

یکشنبه, 17 آبان 1394 23:36 نوشته شده توسط  اندازه قلم کاهش اندازه قلم کاهش اندازه قلم افزایش اندازه قلم افزایش اندازه قلم
در بحبوحه جنگ جهاني اول که قشون غاصب انگليس بري درهم کوبيدن دولت مسلمان عثماني در خاورميانه و هرگونه مقاومت خلق ستمديده فلسطين ( که در آن زمان جزئي از امپراطوري عثماني بود ) به حيفا وارد ميشود با کمبود آذوقه روبرو شده و در خطر شکست قرار ميگيرد. عباس عبدالبهاء که ين موضوع را متوجه مي شود پس از گفتگو با افسران ارشد انگليسي آنها را از نگراني خارج ميکند و ميگويد : " من به اندازه ارتش شما آذوقه دارم و درب انبارهي خويش را که از قبل آذوقه زيادي در آن پنهان کرده بود برروي سپاهيان انگليسي ميگشيد " و ين موضوع باعث پيروزي سپاهيان انگليس در فلسطين ميشود ( کتاب معروف ليدي بلامفيلد بنام    " the chosen highway  "  صفحه 210 ناشر ين کتاب در پاورقي همين صفحه اضافه ميکند که خانم بلامفيلد اکثرا يادآوري ميکرد که ين مخازن گندم عبدالبهاء در زمان سلطه قشون عثماني مخفي گاه خوبي بري حفظ گندم ها بوده است!) و بدين ترتيب راه بري تحکيم تسلط ارتش انگليس و مقدمات حميت از تشکيل يک دولت يهود در منطقه فلسطين هموار ميگردد. جالبتر آنکه عبدالبهاء ين سلطه غاصبانه دولت استعمارگر انگليس را بر سرزمين فلسطين به " برپا شدن خيمه هي عدالت " تعبير نموده و بر ين نعمت عظمي خدي را سپاس ميگذارد و تييدات جرج پنجم امپراطور انگلستان را مسئلت و جاودانگي سيه ين امپراطور تجاوزگر را بر آن سرزمين آرزو ميکند!!! ( به نقل از کتاب مکاتيب جلد 3 صفحه 347 نامه به شرح متن زير خطاب به امپراطور انگليس صادر نموده است :

Untitled 3

 

 

در بحبوحه جنگ جهاني اول که قشون غاصب انگليس بري درهم کوبيدن دولت مسلمان عثماني در خاورميانه و هرگونه مقاومت خلق ستمديده فلسطين ( که در آن زمان جزئي از امپراطوري عثماني بود ) به حيفا وارد ميشود با کمبود آذوقه روبرو شده و در خطر شکست قرار ميگيرد. عباس عبدالبهاء که ين موضوع را متوجه مي شود پس از گفتگو با افسران ارشد انگليسي آنها را از نگراني خارج ميکند و ميگويد : " من به اندازه ارتش شما آذوقه دارم و درب انبارهي خويش را که از قبل آذوقه زيادي در آن پنهان کرده بود برروي سپاهيان انگليسي ميگشيد " و ين موضوع باعث پيروزي سپاهيان انگليس در فلسطين ميشود ( کتاب معروف ليدي بلامفيلد بنام    " the chosen highway  "  صفحه 210 ناشر ين کتاب در پاورقي همين صفحه اضافه ميکند که خانم بلامفيلد اکثرا يادآوري ميکرد که ين مخازن گندم عبدالبهاء در زمان سلطه قشون عثماني مخفي گاه خوبي بري حفظ گندم ها بوده است!) و بدين ترتيب راه بري تحکيم تسلط ارتش انگليس و مقدمات حميت از تشکيل يک دولت يهود در منطقه فلسطين هموار ميگردد. جالبتر آنکه عبدالبهاء ين سلطه غاصبانه دولت استعمارگر انگليس را بر سرزمين فلسطين به " برپا شدن خيمه هي عدالت " تعبير نموده و بر ين نعمت عظمي خدي را سپاس ميگذارد و تييدات جرج پنجم امپراطور انگلستان را مسئلت و جاودانگي سيه ين امپراطور تجاوزگر را بر آن سرزمين آرزو ميکند!!! ( به نقل از کتاب مکاتيب جلد 3 صفحه 347 نامه به شرح متن زير خطاب به امپراطور انگليس صادر نموده است :

 

"الهم يد الامبراطور الاعظم جرج الخامس عاهل انکلترا بتوفيقاتک الرحمانيه و ادم ظلها الضليل علي هذا الاقليم الجليل " ( مکاتيب جلد 3 ص 347 نوشته عبدالبها ) يعني خداوندا جرج پنجم پادشاه انگلستان را بتوفيقات رحماني خويش تييد کن و سيه اش را بر ين سرزمين ( فلسطين ) هميشگي و جاودانه دار ...

ين موضوع اثرات فراواني بر مبارزان فلسطيني ميگذارد بطوريکه جمال پاشا حاکم دولت عثماني که در مقابل سپاه انگليس مقاومت مينمود آنقدر از ين موضوع عصباني ميشود که ميگويد : " هرطور ميل عباس افندي باشد بين دارزدن و کشتن مختار است هرکدام را خواست او را مجري کنم ( خاطرات حبيب جلد 1 صفحه 446 )

عبدالبهاء مراحم عاليه خويش را نثار يهوديان ميکند بلکه با هديت استعمارگران انگليسي به ظاهر پيشگوئي ميکند که : " ينجا فلسطين است اراضي مقدسه است عنقريب قوم يهود بين اراضي بازگشت خواهند نمود سلطنت داودي و حشمت سليماني خواهند يافت. ين از مواعيد صريحه الهيه است و شک و ترديدي ندارد قوم يهود عزيز ميشود در ظل امر وارد ميشود و تمام ين اراضي بير آباد و دائر خواهد شد تمام پراکندگان يهود جمع ميشوند و ترديدي در آن نيست مقام اعلي به بهترين طرزي ساخته خواهد شد، دعا و مناجات انبيي الهي به هدر نمي رود و وعده هي الهي تماما تحقق خواهد يافت. اسارت و دربدري و پراکندگي يهود مبدل به عزت ظاهري آنها ميشود حتي بحسب ظاهر عزيز خواهند شد" ( خاطرات حبيب جلد1 صفحه 20 ) و سپس زماني که پيروزي اسرائيل مسجل ميشود عبدالبهاء دست به آستان الهي برداشته بري عزت اسرائيل و شوکت يهوديان که توانسته اند مردم فلسطين را آواره و دربدر نميند دعا ميکند و ميگويد : اسرائيل عنقريب جليل گردد و ين پريشاني بجمع مبدل شود، شمس حقيقت طلوع نمود و پرتو هديت بر اسرائيل زد تا از راههي درو با نهيت سرور به ارض مقدس ورود يابند " و سپس از صميم قلب بزرگي يهود را از خداوند بزرگ مسئلت دارد که : " ي پروردگار وعده خويش آشکار کن و سلاله حضرت جليل را بزرگوار فرما توئي مقتدر و توانا و توئي بينا و شنوا و دانا "( خاطرات حبيب جلد1 صفحه 53 ) در مقابل دولت اسرائيل بسيار نمک ناشناس خواهد بود اگر به ين  الطاف پاسخ نگويد ين است که وظيفه خويش را عمل نموده همه گونه وسائل راحتي و آسيش اهل بهاء را فراهم ميآورد شوقي افندي مي گويد : " دولت اسرائيل وسائل راحتي ما را فراهم کرد " ( اخبار امري سال 107 بديع شماره 8 صفحه 2 ) و سپس درحاليکه در اغلب کشورهي اسلامي شعائر امر بهائي ممنوع اعلام گرديده دولت اسرائيل همه گونه آزادي را به بهائيان ارزاني داشته حتي آنها را از مالياتهي گزاف معاف ميکند : " در ارض قدس شعائر امريه بي پرده و حجاب مجري گشت و تسجيل عقدنامه بهائي در دوائر حکومتي و معافيت مقامات و توابع آن از رسوم دولت از طرف اوليي امور تصويب گرديد گ ( توقيعات مبارکه نوروز 101 بديع صفحه 159 ) ميدانيد که بري کشوري که در حال جنگ است کمک هي مالي بسيار حياتي است تا بتواند دشمن را از پي درآورد، دولت اسرائيل هم که در آن زمان با ملت محروم فلسطين در حال جنگ بوده به ين کمک هي مالي بسيار محتاج بوده و در پي جمع آوري اعانات مختلف از يهوديان و دول اروپائي بوده است، اما يادش نميرود که هرگز به " دوستان خودش" فشاري وارد نياورد و " متحدانش " را در مضيقه نگذارد به ين خاطر تمام مصالح ساختماني سنگين قيمت بهائيان را که از خارج ( بخصوص يتاليا ) بري ساختن مقام اعلي ( مقبره علي محمد باب ) و ديگر ساختمانهي مقر بهائيان در حيفا و عکا وارد ميشود از گمرکي هي سرسام آور بکلي معاف ميکند : " دولت اسرائيل بري مصالح ساختماني مقام اعلي گمرک نمي گيرد " ( اخبار امري شهريور 1330 شماره 5 ص 11 ستون دوم )

و از همه جالبتر ، سخنان خانم روحيه ماکسول، همسر آمريکائي شوقي رباني است که الحق در مقام کنيز بهاالله ( امه البها ء) حرف آخر را در مورد رابطه بهائيت با اسرائيل و صهيونيسم ادا کرده است و ابراز داشته که : " من ترجيح مي دهم که جوانترين اديان ( بهائيت ) از تازه ترين کشورهي جهان ( اسرائيل ) نشو و نما نميد و در حقيقت بيد گفت ينده ما ( يعني بهائيت و اسرائيل ) چون حلقه هي زنجير بهم پيوسته است " ( اخبار امري ديماه 1340 شماره 10، شماره صفحات مسلسل 601، ژانويه 1962، آخرين پاراگراف )

واقعا چشم خلق هي مستضعف جهان بويژه ملت آواره فلسطين به ين کلمات روشن باد!!! حتما شيسته است که تمامي محافل بهائي جهان ين جمله سرکارخانم را بر سر در ورودي مراکز خويش نصب کنند تا خيلي صريحتر " متحدان اسرائيل " شناسائي شوند و آرمانهي بهائيت واضح گردد و معلوم شود که اهداف بهائيت چيست. که با اهداف دولت اسرائيل چون حلقه هي يک زنجير به هم پيوسته است؟

دقت کنيد : " حلقه هي يک زنجير" يعني يندو همراه و همگام ، با تمامي قوا از اهداف شوم خويش دفاع مي کنند و بسوي يک هدف گام برميدارند!!!

خواندن 1406 دفعه
این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

معرفی رهبران بهائیت

 • زرین تاج قزوینی

   

  زرین تاج قزوینی (فاطمه یا ام السلمه) مشهور به طاهره قُرهالعَین یا طاهره بَرَغانی (زاده 1228 قمری برابر با 1823 میلادی در قزوین - درگذشته 1268 قمری برابر با 1850 میلادی).

   

  ادامه مطلب...
 • شوقي افندي

  شوقي افندي ملقب به شوقي رباني (1314-1377/1336ش) فرزند ارشد دختر عبدالبهاء بود که بنا به وصيت وي، در رساله اي موسوم به الواح و وصايا به جانشيني وي منصوب شده بود.

  ادامه مطلب...
 • علی محمد باب

  علی محمد باب شیرازی، موسس بابیت است. او شاگرد سید کاظم رشتی بود که با بهره گیری از افکار شیخیه، ادعای بابیت، امامت، خدایی و … کرد و در آخر توبه نامه نوشت و خود را هیچ دانست.

  ادامه مطلب...
 • سید کاظم رشتی

  سيد كاظم رشتي بن سيد قاسم بن سيدحبيب از سادات حسيني مدينه ، زبده ترين شاگرد شيخ احمد احسائي بود که پس از مرگ شيخ رهبري  شيخيه را برعهده گرفت.

  ادامه مطلب...
 • عباس افندی (عبدالبهاء)

  عباس افندي (1260-1340) ملقب به عبدالبهاء، پسر ارشد ميرزا حسينعلي است و نزد بهائيان جانشين وي محسوب مي گردد.

  ادامه مطلب...

مبارزان با بهائیت

cache/resized/ccaca808332350bd352314a8e6bdb7dd.jpg
یکی از حوادث مهم زندگی آیت الله بروجردی تقارن سال
cache/resized/a2c88199bdee2998adc4f97d46fdb662.jpg
ملا محمد سعید بارفروشی معروف به سعید العلما یکی