- بهائیت در ایران - https://bahaismiran.com -

بهائیت زدائی رهبران شیعه

کتاب “بهائیت زدائی رهبران شیعه” همانطور که از نام آن مشخص است به مجموعه فتاوای رهبران جامعه شیعه در خصوص فرقه ضاله بهائیت پرداخته است. این مجموعه با تلاش سید علیرضا علوی طباطبائی بروجردی گردآوری و تنظیم و منتشر شده است.

[1]