- بهائیت در ایران - https://bahaismiran.com -

سرزمین تاریکی ها

سرزمین تاریکی ها” تالیف محقق گرامی جناب آقای مجید مهدوی در ده فصل به نقد فرقه ضاله بهائیت پرداخته است. با تشکر از این همت والا و قابل تقدیر مولف محترم بدلیل اهمیت موضوع و عدم تکرار مطالب فصلهای : اول، پنجم، ششم، هفتم، هشتم و دهم را برگزیده و تقدیم کاربران محترم می نمائیم.

[1]