بهائیان فراماسونر
بهائیت در ایران

عدالت در بهائیت

Zouj
بهائیت در ایران

احکام بهائی ۳۷ : تعدد زوجات در بهائیت!

هرچند که پیامبرخوانده‌ی بهائیت صراحتاً حکم به جواز داشتن دو زن داده است، اما عبدالبهاء به عنوان جانشین و مفسر نوشته‌های او، تأویلاتی متفاوت و بیگانه با این حکم پیامبرخوانده‌ی ...