سقوط در بهائیت
به نقل از بهائیت در ایران

چرا میگوئیم مرجعیت بهائیت در تقابل با زیربنای بهائیت قرار دارد ؟!

بهائیتی که با هدف مقابله با مرجعیت شیعی و تقلید شیعیان از مراجع عظام، حکم به ممنوعیت تقلید داد، نسخه‌ای بدتر از آن را برای پیروانش پیچید. چرا که اطاعت ...