shenasnameh
بهائیت در ایران

معرفی کتاب« درسواره انتقادی آشنایی با بهائیت» نوشته «علیرضا روزبهانی»

بهائیت را می توان از جمله فرقه هایی به شمار آورد که با زیرکی سردمداران و خط دهی قوی بیگانگان خیلی زود به شکل تشکیلاتی منظم و هدفدار درآمده و ...