GAZA
بهائیت در ایران

منطق بهائیت: امنیت برای کودکان بهائی، مرگ برای کودکان غزه

بهائیان که مدعی صلح جهانی و انس و الفت در بین انسان ها هستند، در برابر شهادت‌ مظلومانه کودکان بی‌گناه غزه سکوت کرده اند. اما همین فرقه مانند اربابان نژاد ...