سعیدالعلما
مبارزان با بهائیت

سعید العلما

ملا محمد سعید بارفروشی معروف به سعید العلما یکی از مشاهیر و دانشمندان قرن سیزدهم هجری قمری است.   سعید العلما از اکابر مراجع و افضل مجتهدین روزگارش محسوب می‌شد ...
آیت الله بروجردی
مبارزان با بهائیت

آیت الله بروجردی

یکی از حوادث مهم زندگی آیت الله بروجردی تقارن سال های حضور ایشان در قم با حکومت پهلوی بود و یکی از مسائل در حال رشد این دوران رشد بهائیت ...