کد خبر:11717
پ
۵۴۳۳۲۹۲
بهائیت در ایران

استفتاء از آیت الله مکارم شیرازی

اعضای این فرقه ضاله از زمره مسلمین خارج اند و هرگونه رابطه ای با آنان حرام است مگر در مواردی که امید ارشاد و هدایت آن ها باشد.

بهائیت در ایران