آیت الله ناصری
به نقل از بهائیت در ایران

استفتاء از آیت الله ناصری

نظر آیت الله ناصری در مورد بهائیت: مجالست با بهائیت عقاید را سست می کند آیت الله ناصری در خصوص بهائیت اظهار کردند: بهائیت یک دین ساختگی نوظهور است که ...