کد خبر:7495
پ
۲۰
معرفی کتاب

پاسخ به پریشان گوئی باب و بهاء

“پاسخ به پریشان گوئی باب و بهاء” نام اثری است ارزشمند از دانشمند معظم ایت الله حاج شیخ احمد مهدوی شاهرودی که به  همت استاد گرامی علی امیر مستوفیان به رشته طبع آراسته شده است. این کتاب در دو بخش اصلی ارائه شده است. الف ) شرح حال مولف مرآت العارفین: در این بخش از […]

پاسخ به پریشان گوئی باب و بهاء” نام اثری است ارزشمند از دانشمند معظم ایت الله حاج شیخ احمد مهدوی شاهرودی که به  همت استاد گرامی علی امیر مستوفیان به رشته طبع آراسته شده است. این کتاب در دو بخش اصلی ارائه شده است.

الف ) شرح حال مولف مرآت العارفین: در این بخش از کتاب ابتدا به شرح حال مولف عالم بزرگوار شاهرودی پرداخته شده است، آنگاه به موضوعاتی همچون دین و فطرت، احتیاج بشر به راهنمایان دینی، هدف انبیاء، دلیل نبوت یا اعجاز و…. اشاره شده است.

ب ) در بخش دوم کتاب، متن کتاب مرآت العارفین آمده که به موضوعاتی از جمله، ارکان نبوت، راه اثبات نبوت خاصه، شبهه زعمای بهائیه به معجزه، بطلان تاویلات بهائیه و… پرداخته شده است.

مطالعه این کتاب را به محققان توصیه می نمائیم. جهت روان خوانی پی نوشت در متن گنجانیده شده است.

بهائیت در ایران
ارسال دیدگاهYour Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

کلید مقابل را فعال کنید Active This Button Please