bahaullah-taharri
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش چهارم)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، اصل تحری حقیقت است یعنی جستجوی حقیقت و جستن حقیقت  میباشد. اما در متون بهائی هم تحری حقیقت عملا در تناقض با ...
bahaullah-taharri
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش سوم)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، اصل تحری حقیقت است یعنی جستجوی حقیقت و جستن حقیقت میباشد. اما در متون بهائی هم تحری حقیقت عملا در تناقض با ...
beatul-adl-woman
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش دوم)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، پرداختن به حقوق زنان و تساوی دانستن آن با حقوق مردان میباشد. عدم اجازه ورود زنان به شورای رهبری این فرقه چه ...
men-women2
بهائیت در ایران

جایگاه زن در بهائیت آنچه هست (بخش اول)

یکی از تاکیدات و افتخارات آئین ضاله بهائیت، پرداختن به حقوق زنان و تساوی دانستن آن با حقوق مردان میباشد. اما در متون بهائی هم این تساوی مورد تائید قرار ...