tayeb
بهائیت در ایران

پشتیبان رژیم های مستبد و سفاّک، فرقه ضاله بهائیت

الف-  مرور زندگی شهید طیب حاج رضایی شهید طیب حاج رضایی را «حر» انقلاب لقب دادند. او به زیر بیرق امام حسین پناه برد. طیب در دل عشق حسین را ...