کد خبر:8516
پ
۵
معرفی کتاب

بارقه ی حقیقت

کتاب “بارقه ی حقیقت” نگاهی دارد به اصول اعتقادی فرقه ضاله بهائیان و تحریفات آن به نگارش بانو قدس ایران بهائی زاده نادم که از این فرقه رویگردان شده و به آغوش اسلام بازگشته است. این کتاب به اهتمام علی امیر مستوفیان از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

کتاب “بارقه ی حقیقت” نگاهی دارد به اصول اعتقادی فرقه ضاله بهائیان و تحریفات آن به نگارش بانو قدس ایران بهائی زاده نادم که از این فرقه رویگردان شده و به آغوش اسلام بازگشته است.

این کتاب به اهتمام علی امیر مستوفیان از سایت بهائیت در ایران قابل دریافت است.

بهائیت در ایران