seminar
بهائیت در ایران

دغدغه محیط زیستی بهائیت ابزاری برای ارائه خدمات به صاحبخانه

رسانه های تشکیلات بهائیت به بازتاب کنفرانسی با موضوع محیط زیست که به طور مشترک توسط سوئد و کنیا و با همکاری سازمان ملل (2 تا 3 ژوئن 2022) در ...